Vi har under ett års tid haft Sunt arbetslivs resursteam med oss som en viktig resurs vid uppstarten av Bjurholm satsar friskt! Processen går nu in vidare i en ny fas. Syftet med Bjurholm satsar friskt är att införa friskfaktorer i våra verksamheter som ett led i arbetet mot vårt övergripande arbetsmiljömål. Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet i Bjurholms kommun är att främja hälsa och förebygga ohälsa utifrån bestämda friskfaktorer. Genom detta ska friska, attraktiva, effektiva och trygga arbetsplatser skapas som kan bidra till att säkra personalförsörjningen på kort och lång sikt.

Inför det fortsatta arbetet ute i verksamheterna har roller kopplade till Bjurholm satsar friskt förtydligats. De nya rollerna är fastställda och beslutade av styrgruppen. Den största förändringen är att arbetsgruppen kommer att fortsätta i en annan konstellation. Arbetsgruppen är en viktig pusselbit för det fortsatta arbetet i Bjurholm satsar friskt! 

Beskrivning

Arbetsgruppen är en viktig pusselbit i det fortsatta arbetet kring Bjurholm satsar friskt och införandet av friskfaktorer i våra verksamheter!

Gruppen syftar till att skapa delaktighet och du kommer i rollen som deltagare i arbetsgruppen att aktivt arbeta med Bjurholm satsar friskt genom att vara en länk mellan arbetsgruppen och den verksamhet du arbetar inom.

Gruppen kommer att träffas vid ett tillfälle varje månad och kommer bland annat arbeta med medarbetardagarna som riktar sig mot samtliga medarbetare i Bjurholms kommun. Medarbetardagarna kommer bestå av aktiviteter och inspiration för att främja hälsan för alla medarbetare i Bjurholms kommun.

Totalt kommer det att ingå 13 personer i arbetsgruppen, 4 st från respektive nämnd (socialnämnden, kultur- och utbildningsnämnden, samt kommunstyrelsen). Samt processledare som sammankallar och leder arbetsgruppens arbete.

 

Kravprofil

Har du som person en positiv inställning och känner engagemang i ditt arbete?

Vill du arbeta för en hälsofrämjande arbetsmiljö?

Är du intresserad av arbetsmiljöfrågor?

 

Då är det dig vi söker!

 


Aplikacja Spontaniczna

Wróć do ofert pracy